Hôm Nay Thứ 4, ngày 01-12-2021
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 30/11/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/11/20212 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần4 lần
29/11/20212 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
28/11/20215 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần3 lần1 lần3 lần7 lần
27/11/20212 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
26/11/20211 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần6 lần5 lần0 lần3 lần
25/11/20212 lần2 lần2 lần5 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
24/11/20212 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
23/11/20212 lần4 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần6 lần3 lần
22/11/20213 lần0 lần3 lần5 lần1 lần0 lần5 lần0 lần3 lần7 lần
21/11/20211 lần8 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần6 lần2 lần0 lần
20/11/20212 lần5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần
19/11/20215 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần4 lần
18/11/20215 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
17/11/20211 lần4 lần5 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
16/11/20214 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
15/11/20212 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần5 lần
14/11/20214 lần5 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
13/11/20211 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
12/11/20215 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
11/11/20212 lần4 lần5 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 53 lần 57 lần 56 lần 51 lần 59 lần 31 lần 62 lần 54 lần 54 lần 63 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30/11/20213 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần
29/11/20217 lần2 lần0 lần5 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
28/11/20214 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
27/11/20212 lần3 lần0 lần1 lần6 lần5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
26/11/20213 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
25/11/20213 lần2 lần3 lần3 lần4 lần6 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
24/11/20215 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
23/11/20212 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần6 lần
22/11/20211 lần5 lần3 lần4 lần1 lần0 lần5 lần1 lần5 lần2 lần
21/11/20216 lần1 lần0 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
20/11/20211 lần6 lần1 lần5 lần4 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
19/11/20213 lần0 lần8 lần1 lần2 lần1 lần6 lần3 lần2 lần1 lần
18/11/20216 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
17/11/20212 lần3 lần6 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
16/11/20215 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
15/11/20211 lần3 lần2 lần2 lần2 lần6 lần2 lần7 lần0 lần2 lần
14/11/20216 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
13/11/20215 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
12/11/20212 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
11/11/20213 lần2 lần4 lần2 lần6 lần0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
Tổng 70 lần 55 lần 54 lần 63 lần 50 lần 53 lần 63 lần 49 lần 43 lần 40 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30/11/20210 lần5 lần3 lần7 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
29/11/20213 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
28/11/20213 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
27/11/20212 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần6 lần4 lần
26/11/20213 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần6 lần
25/11/20213 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
24/11/20211 lần5 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
23/11/20211 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần6 lần5 lần4 lần
22/11/20213 lần5 lần6 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
21/11/20214 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần4 lần0 lần2 lần
20/11/20212 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần6 lần2 lần
19/11/20213 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
18/11/20214 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
17/11/20214 lần7 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
16/11/20215 lần4 lần0 lần4 lần6 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
15/11/20215 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
14/11/20213 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
13/11/20211 lần4 lần4 lần3 lần0 lần0 lần5 lần2 lần5 lần3 lần
12/11/20214 lần0 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
11/11/20214 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 58 lần 60 lần 55 lần 54 lần 48 lần 48 lần 58 lần 54 lần 51 lần 54 lần