Hôm Nay Thứ 2, ngày 26-09-2022
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 25/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25/09/20224 lần3 lần3 lần6 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
24/09/20223 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần5 lần3 lần4 lần1 lần
23/09/20225 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần0 lần3 lần
22/09/20221 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
21/09/20224 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
20/09/20224 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần8 lần
19/09/20224 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
18/09/20226 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
17/09/20222 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần
16/09/20220 lần4 lần5 lần0 lần5 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
15/09/20223 lần1 lần6 lần0 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
14/09/20226 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
13/09/20223 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
12/09/20223 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần8 lần3 lần3 lần0 lần
11/09/20221 lần4 lần1 lần2 lần7 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
10/09/20222 lần4 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
09/09/20221 lần3 lần1 lần3 lần4 lần6 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
08/09/20224 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
07/09/20222 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần6 lần
06/09/20224 lần6 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 62 lần 52 lần 56 lần 51 lần 60 lần 48 lần 57 lần 51 lần 48 lần 55 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25/09/20223 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần8 lần2 lần2 lần
24/09/20222 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
23/09/20224 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần6 lần1 lần3 lần1 lần
22/09/20222 lần3 lần1 lần2 lần0 lần6 lần3 lần5 lần1 lần4 lần
21/09/20222 lần3 lần1 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
20/09/20222 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần5 lần2 lần3 lần4 lần
19/09/20222 lần1 lần5 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
18/09/20224 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần0 lần
17/09/20223 lần2 lần5 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
16/09/20225 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
15/09/20221 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
14/09/20223 lần2 lần2 lần5 lần5 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
13/09/20222 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
12/09/20223 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
11/09/20220 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần6 lần3 lần7 lần
10/09/20223 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần
09/09/20224 lần2 lần4 lần3 lần3 lần5 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
08/09/20226 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
07/09/20223 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần6 lần
06/09/20222 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần7 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 56 lần 47 lần 48 lần 48 lần 59 lần 56 lần 64 lần 61 lần 50 lần 51 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25/09/20226 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần0 lần5 lần
24/09/20221 lần4 lần2 lần1 lần8 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
23/09/20222 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
22/09/20224 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
21/09/20221 lần1 lần3 lần8 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20/09/20222 lần6 lần1 lần4 lần3 lần0 lần0 lần1 lần7 lần3 lần
19/09/20221 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
18/09/20224 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần5 lần1 lần
17/09/20221 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần
16/09/20221 lần5 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
15/09/20220 lần3 lần2 lần3 lần3 lần6 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
14/09/20223 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
13/09/20222 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
12/09/20224 lần2 lần3 lần5 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
11/09/20221 lần1 lần4 lần5 lần1 lần3 lần5 lần0 lần4 lần3 lần
10/09/20222 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
09/09/20225 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
08/09/20221 lần4 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần4 lần5 lần2 lần
07/09/20226 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
06/09/20222 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần6 lần2 lần3 lần
Tổng 49 lần 62 lần 53 lần 60 lần 55 lần 51 lần 43 lần 54 lần 58 lần 55 lần