Hôm Nay Thứ 5, ngày 04-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 03/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03/03/20212 lần2 lần4 lần0 lần4 lần0 lần1 lần7 lần0 lần7 lần
02/03/20211 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
01/03/20212 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần4 lần6 lần3 lần
28/02/20212 lần3 lần0 lần3 lần8 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
27/02/20212 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần6 lần7 lần1 lần
26/02/20214 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
25/02/20212 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần
24/02/20212 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
23/02/20214 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
22/02/20212 lần4 lần5 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
21/02/20214 lần4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
20/02/20213 lần2 lần0 lần5 lần5 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
19/02/20217 lần2 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
18/02/20214 lần1 lần5 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
17/02/20212 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần6 lần2 lần3 lần4 lần
16/02/20214 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
15/02/20210 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần8 lần5 lần
Tổng 47 lần 46 lần 43 lần 37 lần 53 lần 33 lần 50 lần 53 lần 55 lần 42 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03/03/20214 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
02/03/20213 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
01/03/20210 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần6 lần3 lần6 lần6 lần
28/02/20214 lần0 lần4 lần3 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
27/02/20210 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần6 lần1 lần
26/02/20215 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
25/02/20211 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
24/02/20213 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
23/02/20211 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
22/02/20210 lần1 lần4 lần6 lần1 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
21/02/20216 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần5 lần
20/02/20212 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần6 lần
19/02/20212 lần0 lần2 lần7 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
18/02/20214 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
17/02/20213 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần3 lần
16/02/20213 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
15/02/20212 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng 43 lần 35 lần 43 lần 51 lần 42 lần 45 lần 49 lần 45 lần 56 lần 50 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03/03/20213 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần3 lần0 lần
02/03/20212 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần6 lần2 lần
01/03/20212 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần1 lần
28/02/20213 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
27/02/20213 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần5 lần0 lần1 lần4 lần
26/02/20212 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
25/02/20215 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
24/02/20213 lần3 lần4 lần2 lần6 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
23/02/20213 lần6 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
22/02/20210 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần7 lần4 lần3 lần
21/02/20212 lần1 lần2 lần3 lần5 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20/02/20214 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
19/02/20212 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
18/02/20212 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần5 lần5 lần3 lần
17/02/20213 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần6 lần
16/02/20213 lần0 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
15/02/20216 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 48 lần 39 lần 42 lần 39 lần 55 lần 51 lần 55 lần 43 lần 46 lần 41 lần