Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 27/06/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27/06/20220 lần2 lần6 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
26/06/20221 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
25/06/20221 lần1 lần1 lần4 lần3 lần6 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
24/06/20225 lần2 lần1 lần0 lần5 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
23/06/20225 lần4 lần1 lần1 lần6 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
22/06/20224 lần5 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
21/06/20227 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần
20/06/20223 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
19/06/20223 lần5 lần3 lần1 lần7 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
18/06/20222 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
17/06/20222 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
16/06/20222 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần
15/06/20225 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
14/06/20222 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần
13/06/20221 lần2 lần4 lần6 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
12/06/20221 lần4 lần6 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
11/06/20223 lần1 lần7 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
10/06/20224 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
09/06/20225 lần1 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
08/06/20221 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
Tổng 57 lần 56 lần 58 lần 51 lần 69 lần 51 lần 49 lần 65 lần 38 lần 46 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27/06/20221 lần2 lần4 lần5 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
26/06/20223 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
25/06/20221 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
24/06/20224 lần5 lần0 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
23/06/20225 lần5 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
22/06/20221 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần6 lần6 lần2 lần
21/06/20223 lần4 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
20/06/20223 lần0 lần3 lần4 lần6 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
19/06/20220 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
18/06/20225 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
17/06/20222 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
16/06/20223 lần0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
15/06/20220 lần1 lần1 lần4 lần4 lần5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
14/06/20226 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần
13/06/20224 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần6 lần
12/06/20224 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
11/06/20221 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần6 lần
10/06/20222 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
09/06/20227 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
08/06/20224 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
Tổng 59 lần 45 lần 55 lần 58 lần 62 lần 54 lần 44 lần 51 lần 59 lần 53 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27/06/20223 lần4 lần0 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
26/06/20224 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
25/06/20221 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần7 lần
24/06/20225 lần2 lần3 lần2 lần8 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
23/06/20224 lần5 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
22/06/20222 lần2 lần3 lần0 lần6 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
21/06/20224 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20/06/20222 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
19/06/20222 lần4 lần7 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
18/06/20222 lần3 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
17/06/20222 lần5 lần6 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
16/06/20222 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
15/06/20223 lần4 lần4 lần5 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần
14/06/20223 lần5 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần7 lần0 lần
13/06/20223 lần4 lần4 lần4 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
12/06/20222 lần2 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
11/06/20221 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần6 lần3 lần1 lần4 lần
10/06/20222 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần3 lần4 lần8 lần
09/06/20226 lần5 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
08/06/20224 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 57 lần 63 lần 50 lần 51 lần 72 lần 46 lần 51 lần 52 lần 46 lần 52 lần