Hôm Nay Thứ 7, ngày 15-05-2021
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 14/05/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/05/20212 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
13/05/20213 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
12/05/20211 lần6 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần4 lần1 lần0 lần
11/05/20214 lần3 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần3 lần5 lần0 lần
10/05/20215 lần2 lần3 lần5 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
09/05/20214 lần5 lần0 lần1 lần5 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
08/05/20213 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
07/05/20210 lần3 lần5 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
06/05/20212 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần0 lần
05/05/20211 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
04/05/20212 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần3 lần
03/05/20211 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
02/05/20212 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần6 lần3 lần3 lần
01/05/20210 lần5 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
30/04/20214 lần2 lần7 lần5 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
29/04/20210 lần3 lần5 lần2 lần1 lần6 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
28/04/20214 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
27/04/20213 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
26/04/20211 lần6 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần6 lần2 lần
25/04/20215 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
Tổng 47 lần 67 lần 58 lần 51 lần 53 lần 59 lần 51 lần 48 lần 67 lần 39 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14/05/20212 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần5 lần0 lần3 lần
13/05/20211 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
12/05/20213 lần2 lần7 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
11/05/20213 lần2 lần3 lần4 lần4 lần0 lần6 lần1 lần3 lần1 lần
10/05/20210 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần8 lần3 lần4 lần
09/05/20212 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần
08/05/20213 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần
07/05/20213 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
06/05/20213 lần1 lần0 lần2 lần6 lần2 lần6 lần1 lần3 lần3 lần
05/05/20212 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần4 lần
04/05/20215 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
03/05/20212 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
02/05/20212 lần2 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
01/05/20215 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
30/04/20211 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần7 lần2 lần2 lần8 lần
29/04/20212 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
28/04/20215 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
27/04/20210 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần7 lần
26/04/20212 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần5 lần0 lần4 lần1 lần
25/04/20212 lần5 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 48 lần 50 lần 57 lần 54 lần 46 lần 42 lần 72 lần 53 lần 57 lần 61 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14/05/20212 lần2 lần2 lần6 lần3 lần4 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
13/05/20214 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
12/05/20214 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
11/05/20211 lần5 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
10/05/20214 lần3 lần7 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
09/05/20213 lần1 lần4 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
08/05/20213 lần3 lần3 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
07/05/20212 lần6 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
06/05/20210 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần4 lần2 lần
05/05/20211 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần4 lần5 lần
04/05/20211 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần4 lần
03/05/20213 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
02/05/20212 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần4 lần6 lần1 lần0 lần
01/05/20213 lần3 lần7 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
30/04/20212 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần5 lần6 lần
29/04/20210 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần6 lần5 lần
28/04/20214 lần1 lần0 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
27/04/20212 lần3 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
26/04/20213 lần3 lần4 lần4 lần3 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
25/04/20215 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 49 lần 54 lần 58 lần 52 lần 63 lần 51 lần 55 lần 50 lần 55 lần 53 lần