Hôm Nay Chủ nhật, ngày 24-10-2021
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 23/10/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/10/20212 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
22/10/20214 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần7 lần5 lần1 lần1 lần
21/10/20212 lần1 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
20/10/20211 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
19/10/20214 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
18/10/20214 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
17/10/20213 lần6 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
16/10/20213 lần2 lần6 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
15/10/20211 lần4 lần3 lần3 lần7 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
14/10/20211 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
13/10/20212 lần6 lần7 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
12/10/20214 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần4 lần
11/10/20213 lần2 lần5 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
10/10/20211 lần2 lần2 lần4 lần6 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
09/10/20214 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
08/10/20210 lần7 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
07/10/20213 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần7 lần1 lần1 lần
06/10/20210 lần4 lần3 lần4 lần5 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
05/10/20214 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
04/10/20213 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 49 lần 66 lần 70 lần 50 lần 60 lần 52 lần 57 lần 47 lần 45 lần 44 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23/10/20212 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
22/10/20214 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
21/10/20212 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần6 lần7 lần2 lần
20/10/20212 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
19/10/20214 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
18/10/20213 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
17/10/20213 lần2 lần3 lần7 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
16/10/20213 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần6 lần2 lần1 lần
15/10/20212 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
14/10/20210 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần4 lần5 lần3 lần
13/10/20212 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
12/10/20214 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần6 lần1 lần
11/10/20213 lần2 lần5 lần0 lần5 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10/10/20211 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
09/10/20211 lần5 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
08/10/20213 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
07/10/20211 lần8 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
06/10/202110 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
05/10/20212 lần3 lần1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần5 lần2 lần5 lần
04/10/20213 lần2 lần2 lần0 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần5 lần
Tổng 55 lần 56 lần 51 lần 47 lần 53 lần 53 lần 46 lần 60 lần 61 lần 58 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23/10/20213 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
22/10/20213 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần
21/10/20216 lần3 lần7 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
20/10/20214 lần7 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
19/10/20213 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
18/10/20214 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần7 lần2 lần5 lần
17/10/20212 lần4 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
16/10/20211 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
15/10/20211 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
14/10/20214 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
13/10/20210 lần3 lần4 lần4 lần4 lần6 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
12/10/20212 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
11/10/20213 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
10/10/20212 lần2 lần4 lần6 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
09/10/20212 lần4 lần6 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
08/10/20210 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
07/10/20215 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
06/10/20213 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
05/10/20210 lần2 lần2 lần4 lần5 lần5 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
04/10/20212 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 50 lần 52 lần 65 lần 50 lần 53 lần 57 lần 51 lần 53 lần 52 lần 57 lần