Hôm Nay Thứ 5, ngày 29-07-2021
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 28/07/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28/07/20210 lần2 lần5 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
27/07/20214 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần5 lần
26/07/20212 lần3 lần2 lần5 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần
25/07/20214 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
24/07/20213 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
23/07/20213 lần0 lần3 lần6 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
22/07/20212 lần5 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
21/07/20213 lần2 lần0 lần6 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
20/07/20212 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần
19/07/20212 lần2 lần3 lần7 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
18/07/20216 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
17/07/20211 lần3 lần0 lần4 lần10 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
16/07/20212 lần6 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
15/07/20215 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
14/07/20211 lần1 lần3 lần5 lần5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần5 lần
13/07/20213 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần7 lần
12/07/20213 lần0 lần4 lần2 lần7 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
11/07/20214 lần0 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
10/07/20214 lần3 lần1 lần5 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
09/07/20215 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần6 lần2 lần3 lần
Tổng 59 lần 44 lần 45 lần 66 lần 61 lần 38 lần 52 lần 53 lần 55 lần 67 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28/07/20211 lần4 lần6 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
27/07/20210 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần4 lần6 lần2 lần1 lần
26/07/20214 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
25/07/20212 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
24/07/20212 lần1 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
23/07/20212 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
22/07/20216 lần2 lần0 lần6 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
21/07/20211 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần6 lần1 lần4 lần1 lần
20/07/20213 lần4 lần8 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
19/07/20212 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần6 lần
18/07/20212 lần2 lần4 lần6 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
17/07/20214 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần4 lần4 lần
16/07/20214 lần2 lần4 lần0 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
15/07/20212 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần1 lần
14/07/20214 lần7 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
13/07/20212 lần2 lần0 lần4 lần4 lần6 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
12/07/20211 lần2 lần2 lần7 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
11/07/20212 lần4 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
10/07/20212 lần2 lần3 lần2 lần3 lần8 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
09/07/20211 lần4 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần4 lần2 lần6 lần
Tổng 47 lần 50 lần 58 lần 63 lần 55 lần 60 lần 58 lần 52 lần 46 lần 51 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28/07/20215 lần0 lần6 lần0 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần
27/07/20213 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
26/07/20212 lần0 lần2 lần6 lần2 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần
25/07/20213 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần6 lần6 lần1 lần
24/07/20213 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
23/07/20210 lần5 lần6 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
22/07/20213 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
21/07/20213 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần6 lần
20/07/20215 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần7 lần
19/07/20214 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
18/07/20212 lần3 lần4 lần7 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
17/07/20213 lần5 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
16/07/20212 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần3 lần
15/07/20211 lần0 lần5 lần1 lần2 lần7 lần0 lần6 lần2 lần3 lần
14/07/20216 lần4 lần1 lần0 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
13/07/20211 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần1 lần6 lần
12/07/20213 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần
11/07/20212 lần4 lần1 lần6 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
10/07/20212 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần5 lần1 lần
09/07/20212 lần2 lần2 lần6 lần1 lần4 lần4 lần0 lần3 lần3 lần
Tổng 55 lần 50 lần 66 lần 50 lần 45 lần 55 lần 56 lần 46 lần 62 lần 55 lần