Hôm Nay Thứ 6, ngày 28-01-2022
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 27/01/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27/01/20222 lần2 lần5 lần3 lần4 lần3 lần2 lần5 lần0 lần1 lần
26/01/20223 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
25/01/20222 lần1 lần4 lần5 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
24/01/20225 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần0 lần6 lần
23/01/20226 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
22/01/20225 lần1 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
21/01/20225 lần4 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
20/01/20223 lần1 lần4 lần1 lần6 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
19/01/20223 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
18/01/20223 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần5 lần
17/01/20223 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
16/01/20223 lần5 lần2 lần5 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
15/01/20224 lần2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
14/01/20223 lần5 lần3 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
13/01/20223 lần4 lần4 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
12/01/20222 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần6 lần
11/01/20226 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
10/01/20222 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
09/01/20223 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần
08/01/20221 lần0 lần9 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 67 lần 44 lần 68 lần 54 lần 53 lần 60 lần 50 lần 36 lần 49 lần 59 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27/01/20223 lần6 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
26/01/20221 lần2 lần3 lần3 lần5 lần4 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
25/01/20223 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần4 lần
24/01/20223 lần0 lần5 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
23/01/20224 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần5 lần
22/01/20223 lần2 lần4 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
21/01/20224 lần6 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
20/01/20222 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
19/01/20223 lần3 lần0 lần5 lần2 lần2 lần4 lần1 lần7 lần0 lần
18/01/20223 lần1 lần3 lần1 lần7 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
17/01/20222 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần6 lần
16/01/20220 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần5 lần
15/01/20223 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần2 lần7 lần1 lần2 lần
14/01/20223 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
13/01/20222 lần4 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần7 lần1 lần
12/01/20222 lần4 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
11/01/20222 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần6 lần
10/01/20221 lần3 lần3 lần6 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
09/01/20222 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần7 lần3 lần2 lần1 lần
08/01/20221 lần2 lần1 lần3 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
Tổng 47 lần 53 lần 58 lần 50 lần 59 lần 53 lần 49 lần 51 lần 67 lần 53 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27/01/20223 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
26/01/20225 lần4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần6 lần3 lần3 lần
25/01/20221 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
24/01/20222 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
23/01/20225 lần5 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
22/01/20221 lần2 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
21/01/20221 lần3 lần5 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
20/01/20225 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
19/01/20222 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
18/01/20221 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần0 lần6 lần
17/01/20222 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
16/01/20223 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
15/01/20223 lần1 lần1 lần0 lần5 lần3 lần0 lần3 lần7 lần4 lần
14/01/20223 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
13/01/20224 lần5 lần3 lần5 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
12/01/20225 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
11/01/20220 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần9 lần4 lần2 lần
10/01/20226 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
09/01/20222 lần2 lần5 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
08/01/20223 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
Tổng 57 lần 52 lần 53 lần 52 lần 58 lần 48 lần 45 lần 63 lần 52 lần 60 lần